Ako spoločenstvo Magis sa skrze ignaciánsku spiritualitu snažíme stále viac spoznávať Boha vo všednosti našich dní a rovnako ako sv. Ignác ho „hľadať a nachádzať vo všetkých veciach a všetky veci v ňom". Ignaciánska meditácia, spytovanie svedomia a zdieľanie sa na pravidelných týždenných stretkách sú pre nás spôsobom otvárania sa milujúcej prítomnosti Boha v našich životoch. Ignaciánska spiritualita je pre nás cestou, na ktorej sa rovnako ako jezuiti učíme byť „kontemplatívni v činnosti" a účinne vyrovnávať napätie medzi množstvom práce a vnútornou hĺbkou, resp. potrebou reflexie. Vďaka nej sa učíme stále väčšej vnútornej citlivosti vo vzťahoch k ľuďom i veciam okolo nás. Ako spoločenstvo Magis ju túžime priblížiť všetkým, ktorí túžia po hlbokej skúsenosti Božej lásky.

Jezuiti

Spoločnosť Ježišova (hovorovo „jezuiti", lat. Societas Jesu) je rehoľný rád Katolíckej cirkvi, ktorý založil sv. Ignác z Loyoly v roku 1540. V súčasnosti žije na celom svete viac než 17 000 jezuitov a rehoľa jezuitov je (čo sa týka počtu svojich členov) najväčším rehoľným spoločenstvom na svete. Na čele Spoločnosti Ježišovej stojí generálny predstavený, ktorým je P. Arturo Sosa SJ a volí sa doživotne na generálnej kongregácii. Celá rehoľa sa člení na provincie; na čele provincie stojí provinciál, ktorého menuje generálny predstavený. Charizma jezuitov je podľa slov zakladateľa „slúžiť Bohu pod zástavou kríža v Cirkvi a prinášať pomoc ľuďom na väčšiu slávu Boha a pre väčšie spoločné dobro ľudí". Spiritualita jezuitov vychádza z Ignácovho diela „Duchovné cvičenia" a spočíva v neustálej snahe o obrátenie sa ku Kristovi a v túžbe „hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach".

Sv. Ignác z Loyoly

Sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitskej rehole, strávil po svojom obrátení dlhé mesiace v samote a intenzívnej modlitbe. Vo svojej autobiografii svätec o tomto období vraví, že počas neho „s ním Boh zaobchádzal tak, ako zaobchádza učiteľ so svojím žiakom". Práve v tomto období vznikla Ignácova kniha Duchovných cvičení, ktorá je plodom Ignácovej duchovnej skúsenosti a vďaka ktorej mohol samotný sv. Ignác pomáhať počas svojho života tým, ktorí sa na neho obracali s prosbou o rozhovor či radu. Vďaka knihe Duchovných cvičení môžu jezuiti i dnes sprevádzať ľudí po kľukatých cestách ich vnútorného života a sprostredkovávať im Ignácovu múdrosť. Duchovné cvičenia sú srdcom a počiatkom jezuitskej rehole. Duchovné cvičenia sv. Ignáca predstavujú vlastnú duchovnú metódu, ktorú Ignácovi postupne zjavoval sám Boh a ktorá mu pomáhala čoraz viac zakúšať jeho milujúcu prítomnosť. Nie sú iba intenzívnou školou modlitby. Človeka súčasne vedú i k hlbšiemu sebapoznaniu a pochopeniu zmyslu vlastnej existencie. Ich cieľom je zbavenie sa všetkého toho, čo činí človeka neslobodným a bráni mu objaviť Božiu vôľu pre jeho život vyjadrenú najhlbšími túžbami jeho vnútra.

sv-ignac-z-loyoly-magis

Exercičné domy

Jezuiti sa na celom svete od začiatku vzniku rehole venujú poskytovaniu ignaciánskych duchovných cvičení, a tak sa snažia sprostredkovať tým, ktorí o ne majú záujem, bohatstvo Ignácovej duchovnej skúsenosti so živým Kristom. Na Slovensku sa jezuiti venujú poskytovaniu duchovných cvičení vo svojich dvoch exercičných domoch v Prešove a v Piešťanoch. Aktuálny zoznam ponúkaných kurzov duchovných cvičení je možné nájsť na stránke slovenskej provincie jezuitov www.jezuiti.sk.