vyznammagis

Názov programu MAGIS pochádza z latinského slova „magis", ktoré prekladáme ako „viac", „lepšie" alebo „plnšie". Toto slovo vo svojej knihe Duchovné cvičenia viackrát spomína zakladateľ jezuitskej rehole (Spoločnosti Ježišovej), sv. Ignác z Loyoly, aby ním vyjadril to, ako autenticky žité kresťanstvo napomáha hlbšie spojenie s Kristom a zapaľuje pre službu druhým. Znak „+" v nápise MAG+S tiež odkazuje na znak kríža ako symbolu nekonečnej Božej lásky. Magis teda predstavuje ignaciánsku cestu k plnšiemu životu.